CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
(22.07.2020)
CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
(20.07.2020)
Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
Công bố biên bản và quyết định đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(28.06.2020)
Công bố biên bản và quyết định đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
(17.06.2020)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Mạnh Lương - Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT - Mã chứng khoán: MKV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP(tỷ lệ 0%) - Số lượng cổ...