Tầm nhìn và sứ mệnh
Tầm nhìn: 

Mong muốn “Giúp người chăn nuôi làm giàu, giúp Việt Nam trở thành trung tâm cung cấp thực phẩm sạch an toàn của Thế giới”.

Sứ mệnh: 

- Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chất lượng tốt, hiệu quả cao và giá thành hợp lý.

- Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

-  Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

- Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng.